موسسه حقوقی ثبتی تدبیرسازان معین

موارد موجود انتشارات

مجوز انتشارات

مورد یک

واگذاری حق الامتیاز انتشارات کتاب (در صورت موافقت مرجع صادر کننده مجوز) با سابقه چاپ و انتشار بیش از ۲۰ عنوان کتاب

مورد دو

همکاری و مشارکت با انتشارات کتاب  صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سابقه فعالیت

خروج از نسخه موبایل