موسسه حقوقی ثبتی تدبیرسازان معین

مجوز نشریه

موارد موجود نشریات

مورد یک واگذاری نشریه (در صورت موافقت مرجع صادرکننده مجوز) با ترتیب انتشار ماهنامه و موضوع فرهنگی، اجتماعی، معلومات عمومی، علوم انسانی، دارای گستره بین‌المللی

ادامه مطلب »