مجوز صنایع

موارد موجود گواهی فعالیت صنایع مختلف

پس از اخذ جواز تاسیس و احداث کارخانه یا کارگاه تولیدی در شهرک صنعتی مصوب و تجهیز کارخانه، پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت صادر می‌گردد. پروانه بهره‌برداری و کارخانه یا کارگاه تولیدی با موافقت وزارت صمت امکان واگذاری به غیر را دارد. در ادامه با موارد موجود گواهی فعالیت صنایع مختلف در فایل شرکت تدبیرسازان…