مجوز چاپخانه

موارد موجود چاپخانه

مورد یک واگذاری سهام چاپخانه افست با صاحب امتیازی شرکتی در تهران که نوع دستگاه در مجوز قید نشده است. وضعیت: غیرفعال شرایط: توافقی مورد دو واگذاری سهام چاپخانه افست با صاحب امتیازی شرکتی در شهر تهران، دارای مفاصا حساب‌های عملکرد قبلی و قابل نقل و انتقال به نام خریدار واجدالشرایط که از سال ۸۱…