موارد موجود موسسات آموزش عالی آزاد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام عالی علوم و تحقیقات و فناوری است. یکی از اهداف این وزارت‌خانه، ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه است. در ادامه با موارد موجود موسسات آموزش عالی آزاد در فایل شرکت تدبیرسازان معین آشنا می‌شوید اما قبل از آن لازم است…