موارد موجود آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد

با توجه به تبصره ماده ۱۱۱ قانون کار، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد با سرمایه‌گذاری  و مشارکت افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به منظور فراگیری و آموزش فنی و حرفه‌ای برای کلیه اقشار جامعه تاسیس می‌گردند. همچنین، این آموزشگاه‌ها تحت نظارت و صدور مجوز از سازمان فنی و حرفه‌ای منطقه مورد نظر و با…