مجوز نشریه

موارد موجود نشریات

مورد یک واگذاری نشریه (در صورت موافقت مرجع صادرکننده مجوز) با ترتیب انتشار ماهنامه و موضوع فرهنگی، اجتماعی، معلومات عمومی، علوم انسانی، دارای گستره بین‌المللی و سراسری و بیش از۴۰ شماره چاپ و همچنین دارای حدود ۲۵۰۰ اشتراک و زبان فارسی و عربی. وضعیت: فعال شرایط: توافقی مورد دو واگذاری نشریه (در صورت موافقت مرجع…