مجوز بهزیستی

موارد موجود بهزیستی

مورد یک مجوز تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منطقه ۱۲ شهر تهران صادره از بهداشت و درمان علوم پزشکی حوزه شهید بهشتی (مراکز جامع). وضعیت: فعال شرایط: توافقی مورد دو مجوز تاسیس دفتر پرستاری و نگهداری از سالمند در منزل از سازمان بهزیستی در مناطق جنوب تهران. وضعیت: فعال شرایط: توافقی مجوز…