مجوز خدمات حفاظتی و مراقبتی

موارد موجود خدمات حفاظتی و مراقبتی

مورد یک واگذاری شرکت مراقبتی، حفاظتی به‌صورت مشارکت و سرمایه گذاری. وضعیت: فعال شرایط: توافقی مورد دو واگذاری سهام شرکت حفاظتی، مراقبتی ثبت‌شده در کرج و امکان فعالیت در کل کشور با حدود ۵ سال سابقه فعالیت موثر. وضعیت: فعال شرایط: توافقی مجوز شماره سه واگذاری موسسه خدمات حفاظتی، مراقبتی دارای بیش از پانزده سال…