موارد موجود موسسات فرهنگی هنری

موسسات فرهنگی هنری به مراکز و مجموعه‌هایی اطلاق می‌شود که با اهداف فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی (مطابق با ماده ۵۸۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷) به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که واجد شرایط باشند تاسیس می‌گردد. فعالیت این مراکز شامل فعالیت‌های فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و غیره با…