مجوز انتشارات

موارد موجود انتشارات

مورد یک واگذاری حق الامتیاز انتشارات کتاب (در صورت موافقت مرجع صادر کننده مجوز) با سابقه چاپ و انتشار بیش از ۲۰ عنوان کتاب وضعیت: فعال شرایط: توافقی مورد دو همکاری و مشارکت با انتشارات کتاب  صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سابقه فعالیت وضعیت: فعال شرایط: توافقی