موارد موجود جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی سازمانی است که در زمینه سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور پزوهش، آموزش و ترویج کشاورزی و امور منابع طبیعی و آبخیزداری و غیره را به عهده دارد. در ادامه با موارد موجود جهاد کشاورزی در فایل شرکت تدبیرسازان معین آشنا می‌شوید اما قبل از آن لازم است در مورد حوزه فعالیت جهاد…